ارزش ها :

  • کسب سود پاک و پایدار از طریق انجام فعالیت های تبیین شده در مأموریت شرکت

  • تعامل صادقانه با کارفرما و عوامل پروژه

  • بهره برداری از نهایت توان فنی اجرایی موجود در راستای اهداف کارفرمایان

  • پایبندی به استاندارها، اصول و رویه های مصوب در اجرای پروژه ها با رعایت ارزشهای اجتماعی و اخلاق حرفه ای

  • اهتمام به بومی سازی دانش فنی و تخصصی