مأموریت :

  • فعالیت در حیطه های مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی

  • مشارکت وسرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و صنعتی

  • صدور خدمات مدیریتی و توان فنی ، مهندسی و احرایی

  • توسعه و ارتقاء سطح علمی وعملی دانش تخصصی صنعت پیمانکاری عمومی ( GC)