پروژه باغ موزه گیاهان دارویی کردان:

موضوع پیمان: احداث عمارت باغ موزه گیاهان دارویی واقع در شهرک دارویی برکت

کارفرما: شرکت هربی فارمد

مشاور: مهندسین مشاور مدام

محل پروژه: کرج -کردان

مدت پیمان: 4 ماه 

تاریخ شروع: 94/10/13

محدوده کاری و شرح کلی پروژه:

اجرای کامل تمامی بخش های ابنیه ،مکانیک و برق به همراه تأمین تمامی مصالح و تجهیزات (ابنیه، مکانیک و برق) مربوطه ، راه اندازی و تحویل تمامی قسمت ها – اجرای کامل محوطه پروژه با توجه به خواست کارفرمای محترم .