پروژه خطوط سنگ آهن چغارت:

موضوع پیمان: اصلاح کیفی خطوط کنسانتره سنگ آهن چغارت و سه چاهون

کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

محل پروژه: چغارت-یزد

مدت پیمان: 8ماه 

تاریخ شروع: 93/01/05

محدوده کاری و شرح کلی پروژه:

اجرای عملیات خاکی و بتنی پروژه اصلاح کیفی خطوط تولید کنسانتره سنگ آهن چغارت و سه چاهون شامل تخریب بتن کف و حمل نخاله و ضایعات حاصله ،گودبرداری ، خروج وحمل مواد مازاد ،تسطیح بستر ، اجرای عملیات آرماتور بندی وقالب بندیفونداسیون وپدستال ها مطابق با نقشه های ابلاغی ، نصب و جاگذاری تمامی قطعات مدف.ن جهت نصب سازه بال میل و در نهایت اجرای عملیات بتن ریزی و کیورنگ و تحویل پروژه .