پروژه شرکت تولید خودرو سایپا کاشان:

موضوع پیمان: عملیات اجرایی و تأمین مصالح فعالیت های ابنیه شرکت تولید خودرو سایپا کاشان

کارفرما: شرکت تولید خودرو سایپا کاشان

محل پروژه: کاشان

تاریخ شروع: 96/02/12

محدوده کاری و شرح کلی پروژه:

تأمین مصالح واجرای ساختمان انبار، تعمیرگاه-واحدرنگ، آتش نشانی