پروژه های مدیران:


 

 

1-موضوع پیمان: احداث ساختمان های صنعتی و عمومی طرح تکمیلی مجتمع فولاد اسفراین

کارفرما: شرکت صنایع فولاد گسترش

پیمانکار: شرکت ساختمانی ست

مسئولیت مدیران: آقای امیرحسین طیبی-مدیرعامل وقت2-موضوع پیمان: احداث مخازن جمع آوری و صدور فرآورده های نفتی

کارفرما: شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشیرانی

پیمانکار: شرکت ساختمانی ست

مسئولیت مدیران: آقای امیرحسین طیبی-مدیرعامل وقت ، آقای علیرضا ابراهیمی-مدیر پروژه3-موضوع پیمان: احداث کارخانه کک سازی و پالایش قطران زرند

کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

پیمانکار: شرکت ساختمانی ست

مسئولیت مدیران: آقای امیرحسین طیبی-مدیرعامل وقت ، آقای علیرضا ابراهیمی-مدیر پروژه


4-موضوع پیمان: احداث کارخ انه تولید گاز طبیعی آسیانما

کارفرما: شرکت تولید مخازن گاز طبیعی آسیانما

پیمانکار: شرکت ساختمانی ست

مسئولیت مدیران: آقای امیرحسین طیبی-مدیرعامل وقت ، آقای علیرضا ابراهیمی-مدیر پروژه