چشم انداز :

  • برند آفرینی در حوزه پیمانکاران عمومی ( GC)

  • ارتقاء جایگاه گروه به یک موسسه عمرانی معتبر داخلی و خارجی با تأکید بر ورود به پروژه ها به صورتEPC

  • تلاش برای افزایش رضایت مشتری، ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی