حوزه فعالیت

ساختمان و ابنیه عمومی و صنعتی

(واحدهای مسکونی، اداری، بیمارستان، کتابخانه، سالنهای کنفرانس وهمایش، سوله های صنعتی)

آب و فاضلاب

(تصفیه خانه های آب و فاضلاب، کانالها و تأسیسات توزیع، انتقال و جمع آوری آب و فاضلاب و پسماند های صنعتی)

صنعت و معدن

(سازه ها و تجهیزات صنعتی، سیلو کارخانجات، عملیات صنعتی و معادن و…)

نفت، گاز و پتروشیمی

(مخازن نفتی و سوختی، پایپینگ، سازه ها و تجهیزات انتقال نفت، گاز و پتروشیمی)

نیروگاه

(سازه ها، نیروگاهها، خطوط انتقال نیرو و سیستم های کنترل برق و…)

راه

(انواع راه های ارتباطی خاکی، آسفالت، راه آهن، آزاد راه و …)